Conference System Approaches
cs_CZus
Conference System Approaches
University of Economics, Prague

System Approaches 2014

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha, v jejíchž prostorách se konference koná ve čtvrtek  13.  listopadu 2014 od 8:30 hod. (místnost 336RB). Účastníky prosíme o REGISTRACIKonferenční jazyk je angličtina. Sborník zašleme pro zaindexování do databáze Web of knowledge od Thompson Reuters.

Téma letošního ročníku je: systémové myšlení v informačním managementu.

Tematické okruhy konference

 • Systémové myšlení – osobnosti, myšlenky a jejich naplnění;
 • Sociální systémy – lidé, kteří je tvoří a přetvářejí svět;
 • Znalosti, představy a modely versus realita;
 • Ekonomika – finance a reálný svět;
 • Systémová teorie a (moderní) kybernetika jako světonázor;
 • Krize vzdělávání orientovaného na úspěch v povolání namísto na znalosti samé;
 • Komunikace a kritické myšlení – rozumíme si a víme, o čem je řeč;
 • ICT jako synonymum informační společnosti, ale kde zůstala informace?

Příspěvky z konference budou vydány jako sborník (s ISBN) na CD, na konferenci budu k disposici tištěné abstrakty.

PROGRAM KONFERENCE

8:45     Registrace

9:00     Ladislav Luc

SOCIAL RESPONSIBILITY

9:20     Zdislav Exnar and Mária Pálušová

MODELS AND SIMULATION AS A TOOL OF TEACHING

9:40     Anton Lisnik

IMPACT ON EDUCATION BUILDING KNOWLEDGE SOCIETY IN SLOVAKIA

10:00   Tomáš Klíma

TECHNIQUES OF INTERNET CENSORSHIP

10:30    Přestávka

11:00   David Brebera

KAREL THE ROBOT

11:20   Athanasios Podaras, Jan Mrazek, Tomas Zizka

A RISK ANALYSIS METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE EXTENDED ACCEPTABLE TIMEFRAME OF INTERRUPTION IN AN ENTERPRISES’ INFORMATION SYSTEM

11:40   Miroslav Pásler

MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING USED IN SELECTION OF THE BEST WEB GIS DEVLOPMENT TOOL

12:00   Petr Mojzis and Jan Havlik

ANALYSING AND REORGANIZATION OF IT SOURCES AND AN INFRASTRUCTURE IN A SMALL BUSINESS NETWORK

12:20   Zora Rihova

ABSORPTION OF CHANGES INTO INFORMATION SYSTEM

12:40   Jiri Mihola, Petr Wawrosz and Jana Kotesovcova

ARE SYSTEM APPROACHES STILL BASED ON MATHEMATICAL MODELS?

13:00   Vaclav Janoscik and Zdenek Smutny

SPACE 2.0? BELATED ENCOUNTER WITH MANOVICH`S NEW MEDIA THEORY

13:20   Martina Husáková

DEALING WITH COMPLEXITY IN COMPUTATIONAL IMMUNOLOGY

13:40    Diskuse

 14:00    Oběd a předpokládaný konec konference

Uváděné časy jsou orientační – změna program /např. z důvodu omezených časových možností přednášejících/ je možná.

 

Důležité termíny

 • 8. září 2014 – přihlášení na konferenci
 • 20. října 2014 27. října pro odevzdání příspěvků (rozsah 4-6 stran dle šablony) – příspěvky odevzdávejte prostřednictvím on-line systému EasyChair.org – https://www.easychair.org/conferences/?conf=sp20140
 • 31. října 2014 – potvrzení přijetí příspěvku, ukončení registrací (on-line)
 • čtvrtek 13. listopadu 2014 zahájení konference – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4 (336 RB)

 

System approach to information management

These days information management is a very important and relevant topic. It teaches us that information must be treated form a multitude of perspectives. In this year´s conference we´d like to look for a system approach to information which would incorporate at least some of these perspectives and make a meaningful whole out of them. The whole is more than a sum of its parts, and that is why we´d like to look for some synergic effects in the area of information management. In the papers a system approach should be used to show the complexity of the problem, the diversity of problems which doesn´t allow for unified approaches and the creativity necessary for the problem solution.

The papers should concentrate, but are not limited to the following areas of information management:

 • Project management;
 • Information ethics;
 • Privacy;
 • Risk management;
 • Safety and security;
 • Auditing;
 • Information processing;
 • Information storing;
 • Disaster management;
 • Knowledge management;
 • Information presentation;
 • Information in the new media.

Conference topics

 • Systems thinking – the personalities, ideas and their fulfillment;
 • Social systems – people who create and transform the world;
 • Knowledge, concepts and models versus reality;
 • Economics – finance and real world;
 • Systems theory and (modern) cybernetics as an ideology;
 • The crisis-oriented education for success in the profession rather than the knowledge itself;
 • Communication and critical thinking – we understand and know what they are talking;
 • ICT as a synonym of the information society, but remained where information?

 

Organizační výbor konference

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Mgr. Petr Tučník, Ph.D.
Ing. Lucie Böhmová

Programový a recenzní výbor konference

Prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. – University of Hradec Králové
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. – University of Economics, Prague
Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D – University of Economics, Prague.
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – Technical University of Ostrava
Prof. Sergej Yablocnikov – University of Vinnitsa, Ukraine
doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. – The Catolic University in Ruzomberok, Slovakia

Těšíme se na Vaši účast a podnětný příspěvek.

Spojení

kontaktní e-mail a zasílání příspěvků: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. , e-mail: systemove.pristupy@vse.cz
Katedra systémové analýzy VŠE, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

KSA