Conference System Approaches
cs_CZus
Conference System Approaches
University of Economics, Prague

System Approaches 2013

Systémové přístupy 2013 – SP13_proceedings-final

PROGRAM KONFERENCE

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha v jejíchž prostorách se konference koná ve čtvrtek  10.  října 2013 od 8:30 hod. (místnost 336RB). Účastníky prosíme o REGISTRACI. Konferenční jazyk je angličtina. Sborník zašleme pro zaindexování do databáze Web of knowledge od Thompson Reuters.

Téma letošního ročníku je systémové, vědecké a kritické myšlení.

ZVANÝM HOSTEM KONFERENCE BUDE RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Tematické okruhy konference

 • Systémové myšlení – osobnosti, myšlenky a jejich naplnění;
 • Sociální systémy – lidé, kteří je tvoří a přetvářejí svět;
 • Znalosti, představy a modely versus realita;
 • Ekonomika – finance a reálný svět;
 • Systémová teorie a (moderní) kybernetika jako světonázor;
 • Krize vzdělávání orientovaného na úspěch v povolání namísto na znalosti samé;
 • Komunikace a kritické myšlení – rozumíme si a víme, o čem je řeč;
 • ICT jako synonymum informační společnosti, ale kde zůstala informace?

Příspěvky z konference budou vydány jako sborník (s ISBN) na CD, na konferenci budu k disposici tištěné abstrakty.

Důležité termíny

 • 20. září 2013  30. září 2013 – prodloužen termín – přihlášení na konferenci
 • 20. září 2013  30. září 2013 – prodloužen termín –  pro odevzdání příspěvků (rozsah 4-6 stran dle šablony) – příspěvky odevzdávejte prostřednictvím on-line systému EasyChair.org – https://www.easychair.org/conferences/?conf=sp2013
 • čtvrtek 10. října 2013 zahájení konference – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4 (336 RB)

Téma ročníku: Systémové, vědecké a kritické myšlení

Scientific thinking can be characterized as systematic, critical and methodical pursuit of truth and common knowledge in a given area of reality. It is based on a specific methodical approach recognized in each scientific discipline. The scientific effort to understand and explain leads scientific thinking into the area of generality. Aristotle characterizes science as a doctrine of general. New findings are accepted by the scientific community on the basis of evidence verifiable by repeatable observation.

System thinking responds to the complexity, variability and diversity of contemporary issues. Complexity means that problems are interconnected and cannot be addressed in isolation. Due to variability permanent changes (changes in technology, in preferences in competition compounded by globalization) occur in the environment. The term diversity describes the situation where problems are more diverse and require flexibility and learning. These phenomena have their origin in the size and turbulence of systems and the diversity of people, their values and beliefs.

System thinking was originally founded as a response to the reductionist view of scientific disciplines. It creatively combines knowledge of different disciplines to solve real problems. The emphasis is on creativity and systematic approach. The result of the development of systems thinking is however diversity of opinions, which cannot be combined into a single theory. A response to this diversity was critical thinking.
Critical thinking is independent and individual. Carefully and judiciously it decides whether with some degree of certainty to accept, reject or renounce judgment about a claim. Critical thinking implies understanding of information, grasping the idea and its rigorous examination, comparison with other opinions, with what we already know about the problem and results in individual commitment and taking the responsibility for them. It differs from memorizing, understanding complex ideas and creative thinking. It proceeds from individual interests and needs. Arguments and social debates are used.

Five types of questions can identified in relation to these ways of thinking
1. Is science or system thinking or critical thinking capable of capturing different and unique? To what extent?
2. Does any of these types of thinking answer the human questions about sense and meaning or have they alienated from these problems?
3. What relevance does ethics have in all these types of thinking? Is its role similar in them?
4. What relation do these ways of thinking have to one another? Are they compatible? Are they complementary?
5. What type of thinking should we use when developing an information system?

Conference topics

 • Systems thinking – the personalities, ideas and their fulfillment;
 • Social systems – people who create and transform the world;
 • Knowledge, concepts and models versus reality;
 • Economics – finance and real world;
 • Systems theory and (modern) cybernetics as an ideology;
 • The crisis-oriented education for success in the profession rather than the knowledge itself;
 • Communication and critical thinking – we understand and know what they are talking;
 • ICT as a synonym of the information society, but remained where information?

Organizační výbor konference

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček
Mgr. Petr Tučník, Ph.D.
Ing. Lucie Böhmová
Ing. Lída Malinová

Programový a recenzní výbor konference

Prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. – University of Hradec Králové
Ing. Jakub Novotný, Ph.D. – College of Polytechnics Jihlava
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. – University of Economics, Prague
Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D. – VŠE Praha
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – Technical University of Ostrava
Prof. Sergej Yablocnikov – University of Vinnitsa, Ukraine

Těšíme se na Vaši účast a podnětný příspěvek.

Spojení

kontaktní e-mail a zasílání příspěvků: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, e-mail: systemove.pristupy@vse.cz
Katedra systémové analýzy VŠE, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

KSA