Conference System Approaches
cs_CZus
Conference System Approaches
University of Economics, Prague

System Approaches 2010

Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí

Systémové přístupy 2010

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dalším ročníku konference věnované systémovému myšlení. Jako tradičně je organizátorem katedra Systémové analýzy VŠE Praha v jejíchž prostorách se konference koná ve čtvrtek 11. listopadu 2010 (místnost 336RB). Letos se zaměříme na otázku lidské víry/názoru v systémovém pojetí (ve smyslu Nonakova nejslavnějšího citátu „KNOWLEDGE is justified true BELIEF“).

Program konference

Dopolední program konference:

  • 9:10 Úvod jednání konference

Reálné systémy a lidské poznání

  • 9:20 Ing. Antonín Rosický, CSc.
   Systémový přístup: systematický vers. systemický
  • 9:40 Ing. Eva Švarcová, MBA
   Úloha kritického myšlení při formování lidských očekávání
  • 10.55 Ing. Milan, Kný, CSc.
   Myšlení jako proces strukturalizace a zpracovávání elementů
  • 10.20 Ing. Ráma Rajnošek
   Lidské poznání (znalost) a realita – představa a skutečnost
  • 10.35 Assoc. Prof. Vesna Čančer, Ph.D.
   Systemic thinking in creative problem solving

11:00 PŘESTÁVKA
Validita lidského poznání

  • 11.20 Ing. Rudolf ZACH, PhD.
   Systémové myslenie a viera vo výučbe a realite manažmentu
  • 11:35 Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
   Paradigma poznání v digitální ekonomice
  • 11:50 Ing. Blanka, Bazsová, Ph.D.
   Otázka víry a požadavky na znalosti v organizačním projektování.

12:10 OBĚD

  • 13:30 Ing. Tomáš Sigmund, PhD.
   Systémy a struktura

Odpolední program konference:
Systémové myšlení a vzdělávání

  • 13:45 doc.Ing.Zdislav Exnar, CSc.
   Systémové myšlení jako přirozená součást výuky
  • 14:00 Ing. Radim, Brixí
   Rozdíly mezi počítačovým zpracováním informací a lidským myšlením
  • 14:15 Doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc. & Ing. Martin Dalihod
   Validita modelu & realita systému
  • 14:30 Ing. Ladislav Beránek, CSc
   Developing an information security education program
  • 14:45 doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.
   Dokážeme systémově informovat v kritických situacích?

15:10 Přestávka
Praktické aplikace systémového myšlení

  • 15:30 Ing. Lenka Kryglová
   Čemu věří management při investicích do IT
  • 15:45 Doc. Ing. Prokop Toman, CSc.
   Úvahy o pracovních týmech a interní a externí komunikaci
  • 16:00 Ing. Jindřich, Střelka
   Vliv znalostí na plánování v kontextu dynamiky prostředí
  • 16:15 Ing. Petr Kadaník
   Projektový management a řízení rizik – rozpor mezi systémovým myšlením a pragmatickým jednáním, teorie a reálná zkušenost
  • 16:30 Ing. Jaromír Veber
   Bezpečnost a identifikace informace

16:45 Závěr jednání konference

Tematické okruhy konference

 • Povaha systémového myšlení
 • Systémové myšleni: systematické anebo systemické?
 • Lidské poznání (znalost) a realita – představa a skutečnost
 • Potíže (důsledného) systémové myšlení
 • Rozpor mezi systémovým myšlením a pragmatickým jednáním
 • Systémové myšlení/inženýrství a analýza
 • Kritické systémové myšlení
 • Koncepty pravdy/správnosti (kritické systémové myšlení)
 • Systémové myšlení: výuka a reálná zkušenost
 • Aplikace, metody a nástroje systémového myšlení

Příspěvky z konference budou vydány jako sborník (s ISBN) na CD, na konferenci budu k disposici tištěné abstrakty. Vložné na konferenci (vč. sborníku) je 1000 Kč.

Důležité termíny

 • 1. listopadu 2010 přihlášení na konferenci
 • 1. listopadu 2010 termín pro zaslání abstraktů (e-mailem na adresu antonin.pavlicek@vse.cz, rozsah max. cca 2 strany dle následující šablony systemove-pristupy-abstrakt-sablona.doc)
 • čtvrtek 11. listopadu 2010 konání konference – VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4 (336 RB)
 • 25. listopadu 2010 termín pro zaslání plných textů příspěvků formátovaných podle šablony (systemove-pristupy-sablona.doc)
 • 20. prosince 2010 vydání sborníku (rozeslání do konce roku)

Vložné

Vložné na konferenci činí 1 000 Kč, zašlete na účet č. 1828782 / 0800 variabilní symbol 409070 NA ÚČET JIŽ NIC NEPOSÍLEJTE, uzavírá se!!! Pokud ještě “dlužíte” vložné, kontaktujte organizátora pro alternativní způsob platby!

Téma ročníku: Systémové myšlení – otázka víry

Moderní věda – od filosofie poznání po kybernetiku – poukazuje na skutečnost, že lidské poznání není objektivní, ale je sociálně formováno. To ovšem otevírá otázku pravdy či správnosti znalosti, respektive našeho uvažování a jednání. Situaci výstižně charakterizuje známé konstatování klasiků znalostního managementu Nonaky s Takeuchim že Znalost je víra (přesvědčení), kterou vydáváme za správnou (Knowgledge is justified true belief).
Anglický originál není jednoduché dobře přeložit, mj. pro řadu významů, slova „belief“. Jednoduchý překlad slova „víra“ je totiž zpravidla spojován jen s náboženskou vírou. Nicméně má také epistemickou dimenzi ve smyslu představa, názor, mínění a přesvědčení. Navíc zjednodušeně chápané racionální poznání je často dáváno do konfliktu s (křesťanskou) vírou. Otevírají se tak zajímavá témata, která jsme pro účely této konference shrnuli pod název SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ – OTÁZKA VÍRY. Její nastolení, natož zodpovězení, není běžně uvažováno ani v praktickém životě, ani v informatice jako oboru nám blízkém. A přesto právě s pokračují informatizací se, jako stěžejní ukazují problémy věrohodnosti znalostí a informací. Ukazuje se, že rozhodující jsou kulturně formované mentální modely úzce provázané s jazykem. Skrze ně jsme přesvědčeni a věříme tomu, jak je svět uspořádán, jimi popisujeme a vysvětlujeme problémy, které mám řešit, které modelujeme a vkládáme do počítačových aplikací… Otázka víry a racionálního poznání je tak nejen akademicky zajímavá, ale také nanejvýš důležitá z praktického hlediska.

Organizační výbor konference

Ing. Antonín Rosický, CSc.
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček
Ing. Anna Exnarová
Ing. Jaromír Veber
Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kalina

Programový výbor konference

Ing. Jakub Novotný, Ph.D. – VŠ polytechnická, Jihlava
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. – KSA, FIS, VŠE Praha
Ing. Antonín Rosický, CSc. –KSA, FIS, VŠE Praha
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. – KSA, FIS, VŠE Praha
Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. – HT, TU Liberec
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB TU Ostrava

Těšíme se na Vaši účast a podnětný příspěvek.

Spojení

kontaktní e-mail a zasílání příspěvků: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, e-mail: systemove.pristupy@vse.cz
Katedra systémové analýzy VŠE, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

KSA